Przejdź do treści

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest:

Małgorzata Małkiewicz

Z siedzibą w Piechowicach, ul. Plac Wczasowy 6

Dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze prowadzącym działalność gospodarczą, w szczególności realizacji obowiązków określonych w przepisach podatkowych.

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady UE.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, którego dane zbiory dotyczą.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane przetwarzanie przez Administratora danych osobowych będą udostępniane tylko podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub umowy o powierzeniu przetwarzania danych.

Dane osobowe podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu.